เลขที่ใบอนุญาต สสช 299/2552 ISSN 1906-6198
เฉพาะสำนักงานบัญชี ติดต่อจองด่วน
TEL: 081-982-8969, (02)884-5993, (02)884-5992
FAX: (02)884-5990
ตัวอย่างประกาศ
คำแนะนำการใช้ประกาศ
ติดต่อเรา
ลงประกาศหนังสือพิมพ์


 


มติธรรมดา

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
 หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงิน
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ เพื่อแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
ใบมอบฉันทะ

*** ตัวอย่างวาระ***

 • พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
 • พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท และ อำนาจกรรมการ
 • พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
 • พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท
 • พิจารณาและอนุมัติการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
 • แจ้งเรื่องกรรมการลาออก และ แต่งตั้งกรรมการใหม่
 • พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 • พิจารณารับรองการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท


มติพิเศษ
ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ แก้ไขวัตถุประสงค์
ตัวอย่างวาระอื่น เช่น แก้ไขชื่อ, ข้อบังคับ, รอบบัญชี
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
 • ต้องระบุวาระการประชุมเรื่องการเพิ่มทุน และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน)
 • ลงเฉพาะหนังสือเชิญประชุม ไม่ต้องลงประกาศเพิ่มทุน
กรณีลดทุนบริษัทจำกัด
 1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ลดทุนบริษัทจำกัด
  - ต้องระบุวาระการประชุมเรื่องการลดทุน และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน)
 2. ประกาศลดทุนบริษัทจำกัด
  - ลงประกาศโฆษณาลดทุนในหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วัน นับจากวันจดทะเบียนลดทุน
กรณีเลิกบริษัทจำกัด ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
 1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ลงมติเลิกบริษัท
  - ต้องระบุวาระการประชุมเรื่องการเลิกบริษัท รวมทั้ง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)
 2. ประกาศเลิกบริษัท
  - ลงประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วัน นับจากวันจดทะเบียนเลิกบริษัท
 3. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ อนุมัติงบ ณ วันเลิก
  - ขอมติธรรมดา ดำเนินการก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม
 4. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ อนุมัติการชำระบัญชี
  - ขอมติธรรมดา ดำเนินการก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม